Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

øùéîú àìáåîéí

÷áöéí àçøåðéí

äòøåú àçøåðåú

ðöôéí áéåúø

îãåøâéí øàùåðéí

äîåòãôéí ùìé

çéôåù
ãó øàùé > 3DFX > Voodoo 3 1000 AGP (Velocity 100)
÷åáõ 3 îúåê 3
éù ìä÷ìé÷ ìöôéä áúîåðä áâåãì îìà
 
Pict0857.jpg  Pict0858.jpg  Pict0859.jpg 
 
ãøåâ ä÷åáõ (ãøåâ: 2.5/5 òí 2 ÷åìåú)
âøåòä
ìà îåöìçú
ñáéøä
èåáä
îöåééðú
ðôìàä!